Project

Baseline onderzoek Positionering West-Brabant


De 16 gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de regio economisch te versterken. Daarvoor zetten we ons in op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.

Aanpak positionering logistiek West-Brabant 
West-Brabant staat al jaren in de top 3 van Logistieke hotspots. En “de logistiek” is hot. We vinden er allemaal iets van maar weten we wel goed wat het belang van logistiek is voor onze economie, onze welvaart en onze werkgelegenheid? En hoe de logistiek zich ontwikkelt en welke betekenis dat heeft voor West Brabant? Hoe onderscheiden we ons als duurzame, slimme logistieke regio?
 
De logistieke keten is aan het veranderen. De keten krimpt en er vindt schaalvergroting plaats. Ketenbeheer wordt steeds belangrijker. Er liggen, ook in relatie tot economische sectoren, waar logistiek een onderdeel van is, forse uitdagingen. De arbeidsmarkt is krap en er zijn nu al flinke, structurele tekorten in de logistieke sector. De druk op ruimte is groot en vraagt om zorgvuldige afweging van het ruimtegebruik en ook de druk op transport is groot. 

Daar komen de transitieopgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en digitalisering bij. Tegelijk willen we dat logistiek blijft bijdragen aan onze (brede) welvaart. En dan kan niet alles tegelijk. Dit vraagt, vanuit het totale ecosysteem, om strategische keuzes te maken voor de toekomst. 
 
Centrale vraag 
De Regio West Brabant onderschrijft dat ze een logistieke regio is en vanuit de ligging ook altijd zullen blijven. De vraag is wat voor logistieke regio ze wil zijn, welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden en wordt gezorgd dat deze keuzen bijdragen aan een brede welvaart in de regio.
Opdracht aan LCB om de analyse uit te voeren van de huidige stand van “de logistiek”. 

LCB brengt hiervoor o.a. trends en ontwikkelingen in de logistiek in beeld, analyseert de logistiek op nationaal, provinciaal en regionaal niveau en schetst het huidige logistieke landschap in West-Brabant en brengt de kansen en bedreigingen in beeld. Hiervoor doet LCB deskresearch, voert interviews met relevante betrokkenen (triple helix) en organiseert ronde tafelsessies met regionale partners. Het project duurt een half jaar; van 1 februari t/m 30 juni 2022. 

Projectleider

Maarten van Rijn

Deelnemers en externe financiers